OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné strany:


Predávajúci:
(prevádzkovateľ internetového obchodu www.lyllufabrics.sk):
LYLLU s.r.o.Lachová 30,
851 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 4772 6296
DIČ: 202 406 4328
Spoločnosť Lyllu s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98269/B
Bankové spojenie:
5054329437/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (slovenskí zákazníci)
2500589148/2010 FIO banka (českí zákazníci)
Kontaktné údaje:
Mgr.Lýdia Burcinová
lyllu@lyllufabrics.sk
Tel. + 421 907 141 880
(ďalej len ako "predávajúci")

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu so spoločnosťou funnykitchen s.r.o., odoslaním objednávky cez internetový obchod www.lyllufabrics.sk
(ďalej len ako "kupujúci")

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti LYLLU s.r.o. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, na základe ktorých 
predávajúci dodá tovar kupujúcemu.
2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Po vyplnení automatického formulára, uvedeného na internetovej stránke predávajúceho, predávajúci obdrží automaticky generovanú záväznú objednávku, ktorej prijatie bude oznámené kupujúcemu. Záväzná objednávka bude automaticky zaregistrovaná v systéme predávajúceho. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári.
2. V automatickom potvrdení objednávky zaslanej kupujúcemu bude uvedená cena tovaru. 
3. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) dodávať len tovar, ktorý spĺňa platné právne predpisy Slovenskej republiky
c) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (napr. návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný: 
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, skontrolovať vonkajšie balenie a v prípade jeho porušenia ihneď po zistení kontaktovať predávajúceho,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) prípadnu poškodenú zásielku neprevziať a bezodkladne podať reklamáciu u prepravcu, alebo na slovenskej pošte.
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
3. Kupujúci v prípade záujmu o kúpu poskytne osobné údaje.

Dodacie podmienky

1.  Tovar je predávaný na základe vystavených obrázkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto obrázky môžu byť len informatívneho charaktkeru, z dôvodu rozdielného zobrazenia farieb na každom monitore. 
2.  Predávajúci má právo rozdeliť záväznú objednávku kupujúceho na základe dodacej doby a dostupnosti jednotlivých tovarov podľa   svojho vlastného uváženia na viacero objednávok, o čom je však kupujúci riadne iformovaný. V prípade nesúhlasu kupujúceho s rozdelením objednávky, je možné záväznú objednávku zo strany kupujúceho zrušiť. 
3.  Predávajúci dodá tovar podľa  kúpnej zmluvy najnesôr do 5 pracovných dní v prípade, ak predávajúci má tovar na sklade. V prípade, že tovar na sklade nemá a kupujúci akceptuje termín dodania navrhnutý predávajúcim, bude tovar dodaný v zmysle dohodnutého termínu dodania. 
4.  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve kupujúceho.  V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania 
tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne o tom informovať a dohodnúť si novú náhradnú lehotu alebo dodanie obdobného resp. iného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci  zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, alebo prípadnú zálohu za tovar, dohodnutú v kúpnej zmluve. 
5.  V prípade, ak kupujúci tovar opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady, ktoré vznikli takýmto neprevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa zaplatená záloha za dohodnutý tovar započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu podľa tohto bodu. 6. V prípade, ak si kupujúci dodatočne objedná tovar počas lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve na dodanie tovaru kupujúcemu, predávajúcemu začína plynúť nová lehota na dodanie tovaru, ktorá začína dňom objednaniatovaru u predávajúceho.
7.  Predávajúci môže vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. 
8.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve, prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar alebo kúpnu cenu, dohodnutú v kúpnej zmluve. 
9.  Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväzné údaje. 
10. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v  záväznej objednávke kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 
11. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v záväznej objednávke kupujúceho, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní na prevzatie tovaru, uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v záväznej objednávke je povinná predložiť predávajúcemu doklad o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúcehona mieste určenom v záväznej objednávke, všetky náklady s tým súvisiace hradí kupujúci, a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru na miesto určenia a prípadné skladné.
12.  Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ je zavinené poštou, alebo iným dopravcom, ktorého si kupujúci pri objednávke určil.
13.   Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobeného poštou alebo dopravcom.
14.   Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené zadaním zlej alebo neuplnej adresy ktorú uviedol kupujúci.

Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo v zmysle cenníka predávajúceho, platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
2.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny euro a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. 
3.  Kúpna cena sa platí platbou na účet predávajúceho uvedeného na internetovej stránke predávajúceho, PayPal, prostredníctvom dobierky alebo formou spotrebiteľského úveru ( nákup na splátky)
4.  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy je celová kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
6.  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť odkúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
7.  V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že prípadná zaplatenázáloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnutéinak. 
8.  V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 
9.  V prípade uplatňovania zľavy na základe zľavového kupónu, je potrebné zadať číslo tohoto kupónu v príslušnej kolónke preddokončením objednávky. 

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru.   
2   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

1.  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v rámci záručnej lehoty. 
2.  Kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne reklamovať u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom. 
3.  Na tovar sa vzťahuje záručná doba 2 roky (24 mesiacov). Ak ide o závadu, ktorá sa vyskytne bezprostredne po kúpe tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.
4. Poškodenie spôsobené dopravou je kupujúci povinný ihned reklamovať u doručovaeľa.
5. Reklamáciu je kupujúci povinný podať písomne mailom, alebo priamo na adresu predávajúceho.
4.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. 

Osobné údaje a ich ochrana

1.  Predávajúci zhromažďuje a spracováva poskytnuté osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom o Ochrane osobných údajov428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
2.  Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznamuje predávajúcemu svoje osobné údaje žiadané systémom, a to meno a priezvisko,adresu na doručenie vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mail. 
3.  Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, oznamuje predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefónne číslo a e-mail. 
4.  Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho, nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude sosobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
5.  Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu. 
6.  Osobné údaje si môže kupujúci aktualizovať a meniť po prihlásení do systému elektronického obchodu. 

Zrušenie objednávky/odstúpenie od zmluvy

1.  Kupujúci oznamuje zrušenie objednávky na tel. č. +421907 141 880, alebo e-mailom na adrese lyllu@lyllufabrics.sk
2.  V prípade, ak kupujúci neuhradil zálohu na kúpnu cenu, má kupujúci právo záväznú objednávku zrušiť. Ak bola záloha na kúpnu cenu uhradená, ale tovar nebol kupujúcemu dodaný, predávajúci vráti kupujúcemu zálohu na kúpnu cenu, zníženú o vynaložené náklady predávajúceho na vybavenie objednávky v lehote 15 dní. 
3.  Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia

1.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach bude splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
2   Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a  doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. 
3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. 
4.  Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia

1.  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim
od spoločnosti LYLLU s.r.o., so sídlom Lachova 30, 851 03  
Bratislava, IČO:  4772 6296 (ďalej len ako „predávajúci“) internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
2.  Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho potvrdzuje, že bol oboznámený
s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami.
3.  Podmienky reklamačného poriadku sa týkajú všetkých obchodných prípadov, pokiaľ neboli v kúpnej zmluve dohodnuté iné záručné
podmienky. 

Nárok na uplatnenie záruky

1.   Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebopredávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 
2.   Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí dôkladne skontrolovať. V opačnom  prípade môžu byť uplatnené len také vady tovaru, pri ktorých kupujúci preukáže, že tovar vykazoval vady v čase prevzatia tovaru. 
3.   V rámci záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru  predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.  
4.   Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo vočipredávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 
5.   Kupujúci si uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií. 
6.   Lehota na vybavenie reklamácie je z mysle zákona 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v najkratšom možnom termíne, no v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
7.   Ak bola reklamácia kupujúcim uplatnená v rámci 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak bola reklamácia výrobku uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá  reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, kam môže spotrebiteľzaslať výrobok na odborné posúdenie. 
8.   Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je kupujúci povinný presne označiť vady tovaru. 
9.   Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim upozornený v dobe uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých musel vedieť,  s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.
10. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný alebo obdobný, s porovnateľnými technickými parametrami.

Zánik nároku na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) stratou dokladu o zaplatení        
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,         
c) uplynutím záručnej doby tovaru,        
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,         
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,        
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému
prostrediu,         
g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,         
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,        
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
j)  poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
k)  neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným
zásahom vyššej moci, 
l) zásahom osoby, neoprávnenej na manipuláciu s tovarom.

Dĺžka záruky

1.   Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady v zmluve stanovená iná záručná doba, a plynie odo dňa prevzatia  tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
2.   Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 
3.   V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

Postup reklamácie

1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu alebo
b) predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vadný tovar vymení (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže
takéhoto vybavenia svojej reklamácie právom domáhať). 
2. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, predávajúci, výrobca alebododávateľ vybaví reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný, rovnako funkčných alebo lepších technických parametrov alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie v prípade, že popis vady bude nedostatočný, alebo zavádzajúci. 

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku bude splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

ZjIzZGQ3Y